The Kariki Group

P.O Box 1076 Nanyuki – 10400, Kenya

Telephone: +254 734 33 00 12 / +254 722 50 99 19

Email: info@kariki.biz

Write to Us